برگشت کالا و دریافت وجه:
مشتری به بخش مدیریت ارتباط با مشتری هایپر مراجعه می کند. فاکتور و کالا را به مسئول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ارائه می دهد. (ارائه فاکتور توسط مشتری الزامی می باشد)
مدیریت ارتباط با مشتری همکاری های لازم را با مشتری تا مرحله برگشت کالا وا استرداد وجه انجام می دهد.
تعویض کالا:
نحوه تعویض کالا به دو صورت انجام می گیرد:
الف) تعویض کالا با همان بارکد
  • مراجعه مشتری به واحد مدیریت ارتباط با مشتری
  • ارائه فاکتور به مسئول مدیریت ارتباط با مشتری
ب) تعویض کالا با کالاهایی دیگر
  • مراجعه مشتری به واحد مدیریت ارتباط با مشتری
  • ارائه فاکتور به مدیریت ارتباط با مشتری
  • انتخاب کالا توسط مشتری از سطح فروش
  • مراجعه به صندوق و تعویض کالا